สมบัติทางกายภาพและสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus ของถุงฟิล์มพลาสติกPLAที่ผสมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒินันต์ เลิศศิริวรกุล, ธิดารัตน์ พุกคำแปลก, จารวี ภัทรเกริกชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ (ความหนา ความต้านทานแรงดึง ความยืดหยุ่น ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด) และคุณสมบัติในการต้านเชื้อราของถุงพลาสติก PLA (Polylactic acid) ผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้น 0 (ชุดควบคุม) 0.1 0.15 0.2 0.25 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus จึงทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพด้วยไมโครมิเตอร์เพื่อวัดความหนา (Thickness) ของพลาสติกเมื่อใส่น้ำมันหอมระเหยในปริมาณต่างกันและใช้เครื่อง Universal testing machine เพื่อทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (Extension at break) และค่าความยืดหยุ่น (Young’s modulus) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยในพลาสติก PLA ทำให้แผ่นพลาสติกมีค่าความความหนาไม่ต่างจากชุดควบคุม ผลการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงและค่าความยืดหยุ่นเมื่อความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยเพิ่มขึ้นความต้านทานแรงดึงและความยืดหยุ่นจะมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม สำหรับค่าการยืดตัว ณ จุดขาด พบว่าพลาสติกใส่น้ำมันหอมระเหยจะมีค่าการยืดตัว ณ จุดขาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุม การทดสอบสมบัติในการต้านเชื้อราของถุงพลาสติก PLA (Polylactic acid) ผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย 0.1 0.15 0.2 0.25 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการเจริญของเชื้อราได้โดยเปรียบเทียบกับปริมาณเชื้อราในแต่ละชุดการทดลองกับชุดควบคุม โดยพลาสติก PLA ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยที่ความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อรา A.flavus ได้มากที่สุดประมาณ 2.00×108 CFU/mL ดังนั้นพลาสติกชีวภาพ PLA สามารถนำมาผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์เก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อป้องกันเชื้อรา Aspergillus flavus ได้ และวิธีการนี้อาจช่วยให้พืชผลทางการเกษตรสามารถเก็บได้นานมากขึ้น