อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวนำไฟฟ้า โดยใช้บอร์ด Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศพนธ์ ไชยชมภู, นันทิพัฒน์ พัดทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวัดกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นจะใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดกระแสไฟฟ้า แต่มัลติมิเตอร์นั้นยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของเครื่องมือ เช่น การต่อวงจร ปัญหาของสถานที่ไม่เอื้อต่อการใช้งาน รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรงกับไฟฟ้า และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จำกัดในการวัดซึ่งเกิดความยุ่งยากในการใช้งาน คณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิของตัวนำในวงจร เพื่อสร้างอุปกรณ์ในการวัดกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวนำในวงจร ซึ่งวิธีการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยการเปลี่ยนชนิดของขดลวด 3 ชนิด ได้แก่ ขดลวดนิโครม ทองแดง และสแตนเลส ให้ความต่างศักย์กับขดลวด และเปลี่ยนจำนวนรอบของขดลวด เมื่อได้ค่าที่เหมาะสมนำไปเขียน code Arduino จากนั้นประดิษฐ์อุปกรณ์ในการวัดกระแสไฟฟ้า และเปรียบเทียบการใช้งานของอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น