การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับและคุณภาพแบบประมาณของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไผ่และชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติธัช สัณฑะมาศ, ธัญพิสิษฐ์ หนูช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตกร สภาสันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตถ่านกัมมันต์จากไผ่และชานอ้อย และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์ที่ได้จากชานอ้อยและไผ่ โดยเริ่มจากการผลิตถ่านจากชานอ้อยและไผ่แล้วกระตุ้นด้วยสารเคมีเพื่อสร้างเป็นถ่านกัมมันต์ และทำการวิเคราะห์สมบัติถ่านกัมมันต์ ในเรื่องการดูดซับไอโอดีน การวิเคราะห์สมบัติแบบประมาณ ปริมาณสารระเหย ปริมาณเถ้า และวิเคราะห์ข้อมูล