การศึกษาหาปริมาตรของเหลวในถังทรงกระบอกเชิงวงรีที่วางตัวในแนวนอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อังค์กร เพชรอุบล, เสฏฐวุฒิ ปรียธาดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้แสดงการศึกษาสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาปริมาตรของเหลวในถังทรงกระบอกเชิงวงรีที่วางตัวในแนวนอน เมื่อทราบระดับของของเหลวที่อยู่ภายในถัง โดยแบ่งกรณีเป็นความสูงระดับน้ำไม่เกินครึ่งแกนโทและเกินครึ่งแกนโท ตามลำดับ โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแสดงการนำไปใช้ประโยชน์