การศึกษาหาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรในการกำจัดมอดข้าวสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงนภัส แก้วปาคำ, พิขญ์สินี มะลิวัลย์, อิสสริย์ เมฆสกุลวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตข้าว ทำให้มอดวางไข่และกัดกินข้าว ส่งผลทำให้ข้าวมีความเสียหาย และยังส่งผลต่อผู้บริโภค จึงมีการใช้ซีลสุญญากาศในการคงสภาพเมล็ดขาว แต่เนื่องจากการซีลสุญญากาศมีต้นทุนที่สูง เพื่อให้มี่การใช้ต้นทุนการกำจัดมอดที่ไม่สูงมากจนเกินไป ผู้พัฒนาจึงได้นำพืชสมุนไพรต่างๆ ทั้ง 5 ชนิด มาใช้แทน ซึ่งเป็นการลดต้นทุน ง่ายต่อการทำ และยังเป็นได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ เพราะเหตุนี้จึงได้นำพืชสมุนไพรต่างๆมากำจัดมอด