การศึกษาหาพื้นที่หน้าตัดวงรีของรูปทรงกรวยตัดยอดที่ตัดด้วยระนาบมุม θ องศากับฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชลี สุมาลี, สุทธภา ปิยะพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ การศึกษาพื้นที่หน้าตัดวงรีของรูปทรงกรวยตัดยอดที่ตัดด้วยระนาบมุม θ องศากับฐาน”จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาพื้นที่หน้าตัดของรูปวงรีซึ่งเกิดจากการตัดทรงกรวยตัดยอดด้วยระนาบที่ทามุม θ องศา รวมไปถึงการหาความสัมพันธ์พื้นที่หน้าตัดของรูปทรงวงรีที่เกิดจากการตัดรูปทรงกรวยตัดยอดที่คว่ำและหงายและการหามุมที่ตัดรูปทรงกรวยตัดยอดแล้วทำให้เกิดพื้นที่หน้าตัดวงรีที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยมีการสร้างสูตรที่ใช้หาพื้นที่รูปวงรีที่เกิดจากการตัดรูปทรงกรวยตัดยอดด้วยระนาบมุม θ องศา กับฐานจากความยาวรัศมี r หน่วย ความสูงของทรงกรวยตัดยอด h หน่วย และมุมเอียงที่ตัดทำมุมกับฐาน θ องศา และนำไปทำการพิสูจน์ตามหลักการทางคณิตศาสตร์และโปรแกรม GSP โดยการใช้เหตุผลของการพิสูจน์จากทฤษฎีพื้นฐานทาวเรขาคณิตที่ยอมรับในปัจจุบัน