การศึกษาผลของการยกหยดน้ำในกระบวนการ Acoustic Levitation

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิพัฒน์ กองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธี Acoustic Levitation คือการใช้เสียงและสมบัติของเสียง นั่นคือการแทรกสอดและการสะท้อน ในการสร้างคลื่นนิ่งและชั้นบัพ-ปฏิบัพซึ่งมีความดันอากาศต่างกัน สามารถยกวัตถุเล็กเบา เช่น เม็ดโฟมได้ ซึ่งการทดลองนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยกหยดของเหลวให้ลอยนิ่ง ซึ่งมีปัจจัยอื่น เช่นแรงตึงผิวมาเกี่ยวข้องด้วย จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่ออาจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต