การศึกษาประเภทและปริมาณของไมโคลพลาสติกในคลองเตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วย Raman Spectroscopy

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรสวรรค์ จันทรหนู, เกษิณี ชุมภูทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมวิกา จิตโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์