การศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series) เพื่อการพยากรณ์ค่าไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยา ปัญจชัย, กนกอร จีนเอี่ยม, สุธิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่จะเน้นความสะดวกสบายทางด้านเทคโนโลยี เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ก็ต้องใช้ทรัพยากรทางไฟฟ้ามากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็จะมีการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าเพื่อใช้ในปีต่อไป ดังนั้นผู้พยากรณ์จึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น และใช้ผลสรุปที่ได้เป็นส่วนประกอบในการพยากรณ์ ข้อมูลในอดีตที่ใช้กันอยู่เสมอประเภทหนึ่งคืออนุกรมเวลา (Time Series) ในกรณีเช่นนี้ผลสรุปที่ได้โดยทั่วไปคือ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) ที่เหมาะสมในการพยากรณ์ เนื่องจากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคต การพยากรณ์จึงอาจผิดพลาดได้เสมอ การเตรียมการพยากรณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดจึงไม่ใช่การใช้ข้อมูลในอดีตและกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์แต่เพียงเท่านั้น ต้องพิจารณาถึงสถานการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเข้าใจเบื้องต้นในปัญหานั้นๆ และประสบการณ์ในการพยากรณ์เพื่อที่จะพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตให้เพียงพอกับงบประมาณที่จะได้รับ

ผู้จัดทำจึงได้ทดลองนำตัวแบบมาใช้ในการพยากรณ์ค่าไฟฟ้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆที่นำมาใช้ในการพยากรณ์เพื่อให้ได้ผลการพยากรณ์ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ทำให้สามารถเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน และสามารถพยากรณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตเพื่อที่จะใช้จัดสรรงบประมาณในปีต่อๆไป และยังสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น และอาจทำเกิดนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในอนาคตอีกด้วย