การศึกษาการพิสูจน์โดยไม่ใช้คำพูดและเอกลักษณ์ของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤบดินทร์ จิตตรีธาตุ, ชนิกานต์ ทองไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรี จันทร์เผือก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการศึกษาตรีโกณมิติในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาและสูตรที่ต้องใช้มากจากการสำรวจพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจและไม่สามารถนำสูตรไปใช้ได้อย่างถูกต้องจึงมีการคิดค้นวิธีการพิสูจน์สูตรต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นและช่วยให้ใช้ความจำน้อยลงได้ซึ่งการพิสูจน์ในแบบเดิมๆเป็นการพิสูจน์ที่ใช้ทฤษฎีและความเข้าใจอย่างมากและพบว่าในการพิสูจน์แบบเดิมยังไม่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจำสูตรได้ดีขึ้นคณะผู้จัดทำจึงได้นำการพิสูจน์โดยใช้รูปภาพมาใช้ในการพิสูจน์โดยหลักการที่ใช้คือ เป็นการสร้างรูปเรขาคณิตและหาความสัมพันธ์ที่ต้องการโดยต้องสร้างหลายๆแบบเพื่อผลการพิสูจน์ที่หลากหลายโดยการพิสูจน์จะเน้นภาพประกอบการอธิบายเพื่อความเข้าใจในเรื่องตรีโกณมิติ