การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากยีสต์ที่มีไขมันสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา เสมาเงิน, สุพัตรา ลำมะเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่พลังงานจากปิโตรเลียมที่ได้