การศึกษารูปทรงของล้อที่มีผลต่อการโค้งของรางรถไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนิษฐา เมืองสอน, พิชญธิดา สุภานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิทัศน์ อักษร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันรถไฟนั้นมีความสำคัญในด้านขนส่งมากยิ่งขึ้น เพราะมีความประหยัด ความปลอดภัย สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ครั้งละเป็นจำนวนมาก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่การเดินทางและขนส่งทางรถไฟนั้นยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น รถไฟตกราง ผู้จัดทำจึงได้สร้างแบบจำลองรูปทรงของล้อที่มีผลต่อการเข้าโค้งขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเข้าโค้ง โดยรูปแบบของล้อ ประกอบด้วย ล้อแบบทรงกระบอก ล้อแบบทรงกรวยที่มุมกรวยเป็นบวก และล้อแบบทรงกรวยที่มีมุมกรวยเป็นลบ รางที่ใช้จะประกอบไปด้วยทางตรงและทางโค้ง ซึ่งรางในทางโค้งใช้ในการทดลองการหลุดโค้ง จากผลการทดลองกับชุดสาธิตที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงให้เห็นว่ารูปทรงของล้อมีผลต่อการเข้าโค้งโดยล้อที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย เมื่อถึงจุดโค้งทำให้รถไฟไม่ตกรางซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากทางทฤษฎี