หม้อต้มสุรามาเป็นเตากลั่นโก อินเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล เลี้ยงเชื้อ, อินทิรา สตากล้า, ชนัยชนม์ ก้อนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราวไล ก้อนทอง, พงศกร กันทะพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ของเรามีการใช้ขวดน้ำและแก้วน้ำพลาสติกจำนวนมาก โดยเฉลี่ยประมาณวันละ 1,400 ชิ้นต่อวัน ซึ่งขยะพวกนี้จะถูกนำไปรวมกับขยะประเภทอื่นๆในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง ทำให้เกิดการจัดการขยะในชุมชนอย่างผิดวิธี ทั้งนี้ยังขาดความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการกำจัดขยะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย จึงเป็นที่มาของการทำโครงงานของพวกเรา และจากการที่เราได้เรียนรู้ว่าพลาสติกมาจากปิโตรเลียม การทำให้พลาสติกกลับไปสู่ปิโตรเลียมจึงเกิดขึ้น

ปัจจุบันมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในการเปลี่ยนพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมัน ซึ่งต้องใช้พื้นที่และเงินทุนที่สูง พวกเราจึงได้คิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการเดียวกับการต้มสุราเถื่อนของชาวบ้าน และพวกเราได้มีการขอคำแนะนำจากปราชญ์ชาวบ้านของหมู่บ้านผานกกกที่ได้มีการนำวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาต้มสุราเถื่อนในหมู่บ้าน โดยใช้หม้ออบแบบสุญญากาศซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับเทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ปลอดภัยและไม่ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นแนวคิดให้พวกเรานำไปสู่สิ่งประดิษฐ์หม้อต้มสุรามาเป็นเตากลั่นโก อินเตอร์ (From liquor pots to small oil refineries GO INTER) โดยมีการใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ประหยัดพื้นที่ และสามารถทำได้ง่าย เมื่อนำผลผลิตที่ได้มาทดสอบปรากฎว่าน้ำมันทีได้นั้นมีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ โดยสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่างได้ และใช้งานกับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำ เช่น เครื่องคูโบต้าได้

ดังนั้นพลาสติกใสที่เราคุ้นเคยกันจากที่เคยเป็นเพียงขยะที่เรามองข้ามก็สามารถนำมาเปลี่ยนกลับไปสู่น้ำมันได้ โดยใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ประหยัดพื้นที่ และใช้วิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งในอนาคต