เครื่องเพาะถั่วงอกคอนโดแบบอัตโนมัติโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรเศรษฐ์ แซ่เห่อ, ภูวดล สุวรรณวลัย, พิสิษฐ์ แสงย่างอรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร กันทะพรหม, พัชราวไล ก้อนทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุและมีการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกแบบอัตโนมัติ แต่ข้อเสียของเครื่องเพาะถั่วงอกแบบอัตโนมัตินั้น คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากปั๊มน้ำและเครื่องตั้งเวลาทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการเพาะถั่วงอก แล้วยังต้องมีค่าบำรุงรักษาและค่าดูแลอีกด้วย ซึ่งไม่คุ้มกับผลผลิตที่ได้

ดังนั้นทางทีม PNP Wachirawit Chiang Mai จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกคอนโดแบบอัตโนมัติโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ช่วยทุ่นแรงในระหว่างกระบวนการเพาะถั่วงอกแล้วยังช่วยลดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดพื้นที่ในการเพาะถั่วงอก และให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แล้วได้นำมาต่อยอดโดยการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ผลที่เราได้คือ ข้าราชการที่เกษียณอายุในชุมชนให้ความสนใจ มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดต้นทุนในการเพาะถั่วงอกก เพิ่มผลผลิตและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว