ต้นไม้พลังงานแห่งอนาคต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกาญจน์ กันใจ, อุบลรัตน์ วิไลรัตน์, รัฐพงษ์ น้อยวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราวไล ก้อนทอง, พงศกร กันทะพรหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเราสื่อสารการผ่านทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คมากยิ่งขึ้น ทำให้เราต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและในการใช้เทคโนโลยีนั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่เป็นแรงในขับเคลื่อนระบบการทำงานของสื่อเทคโนโลยี ซึ่งบางครั้งเราเดินทางออกไปนอกสถานที่ทำให้เราไม่สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่ได้ซึ่งในการออกจากบ้านและการเดินทางนั้นเมื่อแบตเตอร์รี่หมดต้องใช้แบตเตอร์รี่สำรองซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อแบตเตอร์รี่สำรองและต้องนำกลับมาชาร์จไฟฟ้าในบ้านและในการชาร์จนั้นเราจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมากและส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของเรานั้นเพิ่มขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวพวกเราจึงเห็นความสำคัญของการนำพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนในการชาร์จแบตเตอร์รี่เพื่อลดการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้า,ลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าและเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จแบตเตอร์รี่ให้มีมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างนวัตรกรรมที่มีชื่อว่า “Solar Tree Chage Energy” ซึ่งใช้โซลลาเซลล์ที่รับพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยจุดที่เราทดสอบแบ่งได้ 3 จุด ได้แก่ บริเวณสนามโรงเรียน,บริเวณชุมชน(ชุมชนทดลอง:หนองป่าครั่ง),ย่านบิสเนสพาร์ค โดยจะทำเป็นต้นไม้พลังงานที่สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่ได้ จากการทดสอบการใช้นวัตรกรรมผลปรากกฎว่า ประชาชนที่ให้ความสนใจและได้ทดลองใช้แล้วมีการตอบรับที่ดีมาก ดูจากจำนวนของประชาชนที่มาใช้บริการนวัตรกรรมของเรา