การสกัดมะขามป้อมโดยแอลกอฮอล์ล้างพิษฟอร์มาลีนในอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณฑารีย์ แววกุดเรือ, เขสรา อุทุมมาลา, ทินภัทร เรวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ดรุณี วีระพรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอาหารทะเลเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แต่อาหารทะเลที่ประชาชนบริโภคนั้นมักปนเปื้อนไปด้วยฟอร์มาลีน เพื่อยังคงความสดใหม่ของอาหารทะเลไว้

ทางเราจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหา ความสำคัญและความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น ทางเราจึงได้สืบค้นข้อมูลและได้พบงานวิจัยเรื่อง มะขามป้อม สมอไทย และสมอพิเภก ผสมกันเป็นตรีผลา ล้างไขมัน ล้างพิษ ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยานุสรณ์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางเราจึงได้ศึกษาคุณสมบัติของมะขามป้อมในการล้างพิษ และได้ทดลอง เพื่อตรวจสอบว่า สารสกัดมะขามป้อมสกัดโดยแอลกอฮอล์ สามารถล้างพิษฟอร์มาลีนในอาหารทะเลได้หรือไม่

โดยได้เลือกปลาหมึกกรอบ และ ปลาหมึกสด ในการทดลองครั้งนี้ เนื่องจากในปี 2558 กรมอนามัยได้สุ่มตรวจอาหารทะเลในตลาดสด ตลาดนัด ใน 4 ภาค จำนวน 39 แห่ง 273 ตัวอย่าง

พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีน จำนวน 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.82 โดยอาหารทะเล ที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด คือ

ปลาหมึกกรอบ ร้อยละ 34.62 รองลงมา คือ ปลาหมึกสด ร้อยละ 20.51 และใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการล้างพิษฟอร์มาลีนในอาหารทะเล

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถล้างพิษฟอร์มาลีนในอาหารทะเลโดยสารสกัดจากมะขามป้อม ที่มาจากธรรมชาติ และมีความปลอดภัย ในการบริโภคทะเลมากยิ่งขึ้น