การสกัด oxalic acid จากมันสำปะหลังในการกำจัดสนิมบนเสื้อผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา ศิริสวัสดิ์, ชลธิชา รุ่งโรจน์ทวีกุล, อติพร วงศ์เฟียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสกัด oxalic acid จากมันสำปะหลังในการกำจัดสนิมบนเสื้อผ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกรดออกซาลิก (oxalic acid) ในการกำจัดคราบสนิมบนเสื้อผ้า ในปัจจุบันมีพืชผักผลไม้นานาชนิดที่ปรากฏให้เราเห็น แต่ละชนิดก็จะมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ไม่มากก็น้อย สารเคมีที่ปนเปื้อนนั้นก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษแตกต่างกันออกไป ทางผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นถึงการนำประโยชน์จากสารเคมีในพืชมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการสกัดเอากรดออกซาลิกที่อยู่ภายในมันสำปะหลัง ซึ่งมีอยู่ถึง 1,260 มิลลิกรัมออกมาด้วยการนำมันสำปะหลังมาแช่นำร้อนรอให้กรดออกซาลิกตกตะกอนออกมาในสภาวะทีเป็นกรด เนื่องจากกรดออกซาลิกเป็นสารมีขั้วละลายน้ำได้ดี จากนั้นนำเสื้อผ้าที่ต้องการกำจัดสนิมลงไปแช่ไว้ประมาณ 20 นาที เมื่อครบเวลาล้างน้ำให้สะอาดก็เป็นอันเรียบร้อย