การสกัดและผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากลำต้นของไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชมน เลาหวิโรจน์, นริสรา ภู่มหภิญโญ, นารีรัตน์ คำตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, รุจิรา ทองศรีสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดและผลิตเส้นใยเซลลูโลสจากลำต้นของไมยราบยักษ์

วัตถุประสงค์เพื่อสกัดเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสจากลำต้นไมยราบยักษ์ และผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ จากการศึกษาปริมาณเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส จากลำต้นของไมยราบยักษ์และเพื่อใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพสามารถสรุปได้ว่าลำต้นของไมยราบยักษ์สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการสกัดเซลลูโลสเพื่อการผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพและเมื่อศึกษาการขึ้นรูปแผ่นฟิลมพลาสติกชีวภาพ พบว่า คือ ปริมาณของเซลลูโลส : ปริมาณแป้งมัน : ปริมาตรของสารละลายคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลส คือ 1 : 1 : 3 เป็นอัตราส่วนทีเหมาะสมทีสุดในการขึ้นแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพแล้วมีการยึดติดและความแข็งแรงและไม่เปราะบางมากทีสุด