การวิเคราะห์ดินปลูกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ แซ่ลิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดินในบริเวณที่ต่างกันย่อมมีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นส่วนประกอบของดินที่แตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะที่ตั้งที่แตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่เช่น ใกล้ชายฝั่งทะเล พื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง พื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดความแตกต่างกันของดิน ทั้งลักษณะของเนื้อดินและแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบ

ในการฝึกงานครั้งนี้ผู้ฝึกงานได้ฝึกงานโดยการออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งเป็นดินที่ใช้สำหรับปลูกส้มโอ เนื่องจากต้องการที่จะทราบธาตุอาหารของดินในหลากหลายพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สนับสนุนหรือเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาในลำดับต่อไป และจากการฝึกงานก็ได้ฝึกทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ควบคุม ดูแลและให้ความรู้ควบคู่กันไป โดยได้ทำการวิเคราะห์ pH, Organic matter, Available phosphorous, Levels of Potassium, Sodium, Calcium, Magmesium ได้มีการเก็บตัวอย่างดินจากอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำมาวิเคราะห์

กระบวนการเหล่านี้ผู้ฝึกงานสามารถนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อหาธาตุอาหารที่เป็นส่วนประกอบของดิน และนำมาต่อยอดเพื่อใช้ในงานวิจัยต่อไปได้ในอนาคต