การศึกษาการกระจายตัวของแรงบริเวณมือ ด้วยมุมที่ต่างกันในช่วงการเดินด้วยไม้ค้ำยันใต้รักแร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมมัดดานิยา สุดวิไล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายตัวของรงบริเวณมือด้วยมุมที่ต่างกันในช่วงการเดินด้วยไม้ค้ำยันใต้รักแร่ โดยการทดลองที่ 1 คือการสร้างและทดสอบด้ามจับไม้ค้ำขนาดต่างๆ โดยได้ทำการสร้างด้ามจับไม้ค้ำขนาดมุม -30 -20 -10 0 10 20 และ 30 ขึ้นมาโดยนำมาทดสอบการใช้งานด้ามจับขนาดดังกล่าว พบว่า ไม้ค้ำขนาดมุม -30 และ -20 ไม่สามารถใช้งานได้ การทดลองที่ 2 คือการสอบเทียบเซนเซอร์วัดแรง (FSR 402) โดยจะใช้เครื่อง Lloyd LR150K Plus Materials Testing ในการกระทำแรงที่คงที่บนเซนเซอร์ที่ได้ทำการต่อวงจรสำหรับการสอบเทียบไว้ บันทึกข้อมูลและเขียนกราฟ โดยพบวาสมการสำหรับการสอบเทียบคือ V^'=0.1192e^0.0016F การทดลองที่ 3 คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและการกระจายตัวของแรงริเวณมือในช่วงการเดินด้วยไม้ค้ำยันใต้รักแร้ โดยการให้ผู้ทดสอบเดินด้วยไม้ค้ำแบบ 3 point gaits 1 วงจรการเดิน และวัดแรงในแต่ละช่วงการเดินบนตำแหน่งต่างๆบริเวณมือ พบว่าจากการวิเคราะห์ด้วย One-Way ANOVA พบว่าเซนเซอร์แต่ละตัวในแต่ละมุมส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยแรงกระทำแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (α = 0.05) ดังนั้นมุมของด้ามจับจึงมีผลต่อ

ต่อการกระจายตัวของแรง โครงงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ทางการแพทย์และการออกแบบไม้ค้ำในอนาคตได้เพื่อให้ไม้ค้ำถูกออกแบบมาเหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด