การใช้สารสกัดจากใบหญ้าหวานแทนน้ำตาลทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลลดา พุฒิกรเมธากุล, ณัฐฐินันท์ แสงจันทร์, อัครวีย์ แก้วกาฬ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภรณี จันทรชิต, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีจำนวนของผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาหารที่รับประทานในแต่ละวันมีน้ำตาลในประมาณที่สูง จึงต้องมีการคิดหาสิ่งที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำตาลได้โดยไม่ก่อให้เกิดโรคตามมา และเพื่อให้ผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน สามารถรับประทานอาหารได้อย่างปกติ โดยไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในอาหาร คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและค้นพบว่ามีสารชนิดหนึ่งที่ได้จากการสกัดจาก "หญ้าหวาน" คือ "สารสตีวิโอไซด์" (stevioside) ซึ่งเป็นสารให้ความหวานใช้ทดแทนน้ำตาล ให้รสชาติหวานจัด มีความหวานสัมพัทธ์ประมาณ 280-300 เท่าของน้ำตาลทราย และสามารถทนความร้อนได้ดี นอกจากนี้หญ้าหวานยังมีสรรพคุณทางยาที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะช่วยลดน้ำตาลในเลือด ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงตับอ่อน ลดไขมันในเลือด และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบค่าความหวานของสารสกัดจากใบหญ้าหวานกับน้ำตาลและเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารสกัดจากหญ้าหวานและน้ำตาลทรายในค่าความหวานที่เท่ากัน