การใช้เฟอร์โรฟลูอิดส์เพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา สมสอาด, พศวีร์ อาจหาญ, ศุภิสรา เเซ่อึ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันไมโครพลาสติกกลายเป็นปัญหามลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำสามารถพบการปนเปื้อนในแหล่งน้ำเสียชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงมีแนวคิดที่จะลดปริมาณไมโครพลาสติก โดยการใช้เฟอร์โรฟลูอิดส์ที่ได้จากการสังเคราะห์ในอัตราส่วน Fe3O4 ต่อ น้ำมัน ได้แก่ 0.2 , 0.4 , 0.6 และ 0.8 กรัมต่อมิลลิลิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณไมโครพลาสติกของน้ำมันแต่ละชนิด ที่เป็นส่วนประกอบของเฟอร์โรฟลูอิดส์ ได้แก่ น้ำมันพืชที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน น้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้ว น้ำมันสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน และน้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ที่สามารถลดปริมาณไมโครพลาสติกได้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของเฟอร์โรฟลูอิดส์ที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไมโครพลาสติกที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 3) เพื่อออกแบบเครื่องตัวอย่างที่ใช้กำจัดไมโครพลาสติกจากเฟอร์โรฟลูอิดส์ จากการศึกษาพบว่า น้ำมันแต่ละชนิดที่ใช้ผลิตเฟอร์โรฟลูอิดส์ มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไมโครพลาสติกได้แตกต่างกัน โดยน้ำมันที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไมโครพลาสติกที่ดีที่สุด คือ น้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งาน โดยอัตราส่วน Fe3O4 ต่อน้ำมันที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไมโครพลาสติกที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วน Fe3O4 ต่อน้ำมันสัตว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เท่ากับ 0.8 g/ml โดยมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไมโครพลาสติกร้อยละ 99.63