การพัฒนาไอศกรีมดัดแปลงผสมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย หล่อนิมิตดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาการพัฒนาไอศกรีมดัดแปลงผสมโปรตีนสกัดจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ทำการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของรำข้าวไรซ์เบอร์รี่จากโรงสี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต ขั้นตอนที่ 2 ทำการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการสกัดโปรตีน ขั้นตอนที่ 3 ทำการศึกษาผลของปริมาณเอนไซม์และเวลาที่ใช้ในการย่อยสลาย ขั้นตอนที่ 4 ทำการศึกษาอัตราส่วนของการผลิตไอศกรีมดัดแปลงผสมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของไอศกรีม ทั้งอัตราการหลอมละลาย และความหนืดเหมาะสมที่สุด และขั้นตอนที่ 5 ทำการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมดัดแปลงมีความใกล้เปรียบเทียบกับไอศกรีมสูตรปกติ อีกทั้งยังทำการวิเคราะห์คุณภาพของไอศกรีมดัดแปลงตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาให้ไอศกรีมดัดแปลงที่ผสมโปรตีนสกัดจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพนั่นเอง