การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของบรรจุภัณฑ์จากฟางข้าวและเถ้าแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชฌาย์ ก่อเขา, จิรนันท์ ตรีมูล, น้ำทิพย์ ฟักเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีการปลูกข้าวส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลก ในการปลูกข้าวแต่ละครั้งจะวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูก หนึ่งในนั้น คือ แกลบข้าว โดยจากการศึกษาพบว่า เมื่อนำแกลบข้าวมาเผาจนเป็นเถ้า เถ้าแกลบนี้มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นได้ ขณะเดียวกัน ทุเรียน จัดเป็นผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆของประเทศไทย แต่มีข้อจำกัดในเรื่องกลิ่น จึงมีแนวคิดจะนำเถ้าแกลบมาผสมกับฟางข้าวเพื่อขึ้นรูปเป็นกระดาษดูดซับกลิ่นทุเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรก คือ การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างฟางข้าวกับเถ้าแกลบในการขึ้นรูปเป็นกระดาษ และขั้นตอนที่สอง คือ การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่นทุเรียนของกระดาษจากฟางข้าวกับแกลบข้าว