การศึกษาการผลิตเปปโตนจากเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปปลาน้ำจืด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชญา ผิวชะอุ้ม, พรชนก พลกระจาย, ชาคริส ปุ่นน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาสภาวะการผลิตเปปโตนจากเศษเหลือทิ้งของปลาน้ำจืด เป็นการศึกษาการนำเครื่องในของปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) ปลาช่อน (Channa striata) และปลาดุก (Clarias batrachus) ซึ่งเป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปมาทำการสกัดเพื่อผลิตเปปโตน (Peptone) จากการคัดเลือกชนิดของแบคทีเรียโปรติโอไลติกที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส จาก Bacillus cereus และ Bacillus subtilis เพื่อศึกษาสภาวะในการย่อยสลายที่ดีที่สุด และนำเปปโตนที่ได้ไปศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย์ จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพของ เปปโตนที่ผลิตได้ในการเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ โดยทําการทดสอบเลี้ยงแบคทีเรีย 3 ชนิด คือ Bacillus subtilis, Escherichia coli และ Staphylococcus aureus โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 การทดลอง การทดลองที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเครื่องในปลาทับทิม ปลาช่อน และปลาดุก การทดลองที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์โปรติเอสของแบคทีเรีย Bacillus cereus และ Bacillus subtilis การทดลองที่ 3 การศึกษาสภาวะการย่อยสลายของเครื่องในปลาทับทิม ปลาช่อน และปลาดุก จากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียเทียบกับการย่อยสลายตัวเอง การทดลองที่ 4 ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ทางเคมี และองค์ประกอบทางจุลินทรีย์ของเปปโตนที่ผลิตได้จากเครื่องในปลาที่คัดเลือกได้ เทียบกับเปปโตนทางการค้า การทดลองที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพของเปปโตนที่ผลิตได้ในการเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ เทียบกับ เปปโตนทางการค้า