จักรยานนำ้รักโลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคภูมิ หยู, ธนนนท์ สวนแก้วมณี, กันต์ปพนธ์ เหลืองอร่าม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง จักรยานน้ำรักษ์โลก (Bike for world) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากสิ่งปฏิกูลและเพื่อกำจัดขยะในแหล่งน้ำ โดยนำรถจักรยานและวัสดุที่จัดหาได้ง่ายราคาไม่แพง มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแก่น้ำและใช้เก็บขยะ เป็นการนำความรู้หลักการและทฤษฎีด้านฟิสิกส์เคมีและชีววิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ ด้านฟิสิกส์โดยการเปลี่ยนพลังงานกลจากแรงปั่นจักรยานให้เป็นพลังงานจลน์ ทำให้สิ่งประดิษฐ์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ หลักการลอยตัวของวัตถุในน้ำเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์สามารถลอยอยู่ในน้ำได้โดยไม่จม ด้านเคมีและชีววิทยา เป็นการลดภาวะโลกร้อนจากก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และจากก๊าชเรือนกระจกอื่น ๆ การเติมออกซิเจนให้แก่น้ำจากแรงหมุนของวงล้อรถจักรยาน การเก็บขยะซึ่งมีทั้งย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้จากแหล่งน้ำ ทำให้สัตว์น้ำและพืชน้ำมีการดำรงชีวิตอยู่ได้ภายในระบบนิเวศเดียวกัน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นที่ได้จากการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ จักรยานน้ำรักษ์โลก (Bike for world) เช่น เป็นการออกกำลังกายที่ดีวิธีหนึ่งซึ่งช่วยสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย การปรับปรุงทัศนียภาพในแหล่งน้ำและบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน นอกจากนี้ยังปรับให้เป็นกิจกรรมด้านสันทนาการ และสามารถนำน้ำในแหล่งน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งประดิษฐ์จักรยานน้ำรักษ์โลก (Bike for world) จึงเป็นนวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือกลวิธีดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถนำการใช้วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกเข้ากับแนวทางของโครงการได้อีกด้วย

ผลการดำเนินงานและทดสอบการใช้งาน พบว่า ได้สิ่งประดิษฐ์จักรยานน้ำรักษ์โลก (Bike for world) ที่ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ ใช้งานง่าย มีความคงทน มีต้นทุนต่ำในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ และเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ต่อไปในอนาคต