เปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเปลือกไข่ไก่เเละเปลือกหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทวรรณ เหมือนพรรณราย, นรีกานต์ ยุทธวรวิทย์, ณีรนุช ยกกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน

เปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเปลือกไข่เเละเปลือกหอย

ผู้จัดทำ ด.ญ.นนทวรรณ เหมือนพรรณราย ด.ญ.ณีรนุช ยกกลิ่น ด.ญ.นรีกานต์ ยุทธวรวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง เปรียบเทียบคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเปลือกไข่เเละเปลือกหอยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเเละเปรียบเทียบคุณสมบัติการปรับคุณภาพน้ำของไส้กรองที่ทำจากเปลือกไข่เเละเปลือกหอยโดยนำเปลือกไข่มาบดให้ละเอียดนำไปห่อด้วยผ้าขาวบาง เเล้วนำไปใส่ในเครื่องกรองที่ประดิษฐ์ขึ้น จากนั้นนำน้ำตัวอย่างมาผ่านการกรองเเล้วมาวัดคุณสมบัติ 3 อย่าง คือค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ ค่าpH เเละค่าการนำไฟฟ้า จากผลการทดลองพบว่าน้ำที่ผ่านการกรองด้วยไส้กรองจากเปลือกไข่ไก่มีปริมาณออกซิเจนในน้ำประมาณ mg/l มีpHของน้ำประมาณและมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ US/cm ส่วนน้ำที่ผ่านการกรองด้วยเปลือกหอยจะมีออกซิเจนในน้ำประมาณ mg/l มีpH ของน้ำประมาณ เเละมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ US/cm