เปรียบเทียบชนิดผลไม้ที่ใส่ลงในน้ำหมักที่มีผลต่อสารแคปไซซินในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลภัสสร์ อ่อนแก้ว, จิรกร นวลศิริ, ธัญวรัตม์ เจนวิชชุเมธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.ทำน้ำหมักชีวภาพ 2. ปลูกต้นพริก 3.สกัดสารแคปไซซินจากพริก 4.เปรียบเทียบผลที่ได้ว่า การทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ชนิดใด ทำให้มีปริมาณสารแคปไซซินในพริกมากที่สุด

ทางคณะผู้จัดทำจะทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ที่แตกต่างกัน 4 ชนิดได้แก่ กล้วยน้ำว้า มะละกอสุก ฟักทอง สับปะรด แล้วนำน้ำหมักชีวภาพที่ได้ มาช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพริกที่ปลูก หลังจากนั้นนำผลของพริก มาสกัดหาสารแคปไซซิน โดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก และนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบว่า การทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ชนิดใด ทำให้มีปริมาณสารแคปไซซินในพริกมากที่สุด