การศึกษาการกินพลาสติกของหนอนแว๊กซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญู เคียนทอง, ภคนนท์ พื้นชมภู, ศุภวิชญ์ ลื้อยอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้โลกกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณของขยะพลาสติกที่กำลังเพิ่มในทุกๆ ปี เนื่องจากปริมาณการใช้ขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพลาสติกได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในการอำนวยความสะดวกต่อการบริโภคและอุปโภค และชนิดของพลาสติกที่พบมากในปัจจุบันนี้ คือ พอลิเอทิลีน (Polyethylene) ซึ่งหนอนแว็กซ์ (Waxworm) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการย่อยสลายพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่ว่าจะศึกษาหนอนแว็กซ์ (Waxworm) โดยจะศึกษาช่วงอายุในการกินพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ของหนอนแว็กซ์ (Waxworm) และยังมีอีกหนึ่งแนวคิวที่ว่าจะศึกษาว่าในสภาวะการให้อาหารและพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ในสัดส่วนของน้ำหนักที่แตกต่างกันหนอนแว็กซ์ (Waxworm) เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับทำให้ทราบช่วงอายุและสัดส่วนของอาหารของหนอนแว็กซ์ (Waxworm) ในการย่อยสลายพอลิเอทิลีน (Polyethylene) มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายมากที่สุด