การวิเคราะห์เปปไทด์ต้านจุลชีพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยใช้ชีวสารสนเทศ การอ้างอิงงานวิจัยและฐานข้อมูลต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสริญญา ศรีวิเชียร, นาซึมิ ทาคากิ, คุณานนต์ มาคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก และผู้ป่วยส่วนใหญ่นิยมรักษาโดยใช้เคมีบำบัดหรือคีโม ซึ่งไม่มีความจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยาได้ก็อาจจะเสียชีวิตด้วยคีโมได้ โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพต่อเซลล์มะเร็งโดยใช้ฐานข้อมูลGenbank SwissProt และโปรแกรมAntiCP2.0, ToxinPret, dPABBs, QSPpred, CellPPD และ PEP_FOID3.5 ซึ่งใช้ในการทำนายกลไกการออกฤทธิ์ ความเป็นพิษต่อเซลล์ และ mode of action โดยผู้จัดทำได้ค้นหาสายเปปไทด์จากฐานข้อมูลGenbank และ SwissProt จากนั้นนำสายเปปไทด์ที่ได้มาเข้าสู่โปรแกรม AntiCP2.0 เพื่อทดสอบความสามารถในการต้านมะเร็ง และเข้าสู่โปรแกรมToxinPret เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์ แล้วเลือกสายเปปไทด์ที่มีความสามารถในการต้านมะเร็งและไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ไปทดสอบmode of action ด้วยโปรแกรมCellPPD, QSPpred และ dPABBs นำข้อมูลที่ได้ทั้งไปจัดเก็บในรูปแบบของVenn diagram แล้วนำสายเปปไทด์ที่ดีที่สุดไปทดสอบ Composition analysis และทำนาย Secondary structure ด้วยโปรแกรม PEP_FOID3.5 แล้วจึงนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง