การศึกษาการทำพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาวดี มหาวงศ์, นฤมล มงคลนำ, แพรชมพู ปกครองบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดมะม่วง เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของเมล็ดมะม่วงที่เหลือทิ้งจากการแปรรูป ซึ่งมีเป็นจำนวนมากเนื่องจากสินค้าส่งออกลำดับสามของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการลดขยะสารอินทรีย์ และขยะพลาสติกย่อยสลายยากได้อีกทางหนึ่งด้วย

จากการศึกษาสูตรที่เหมาะสม ปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ ปริมาณน้ำมันปาล์ม โดยแปรเป็น 4 ระดับ คือ ร้อยละ 20 , 30 , 40 และ 50 ของน้ำหนักแป้งเมล็ดมะม่วง ทำการขึ้นรูปเป็นพลาสติกด้วยการอบในอุณหภูมิ 60 องศาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำมาวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ ความแข็งแรง การทนความร้อน ความยืดหยุ่น การย่อยสลายในดิน จากนั้นทำการคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด เพื่อนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากแป้งเมล็ดมะม่วง ทดสอบการใช้งานจริง