อิฐบล็อกจากขยะพลาสติก ผสมเส้นใยหญ้าแฝกเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชารีย์ เฉียงเหนือ, หนึ่งสตรี ใจรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาในสังคม มีปริมาณขยะมาก และเป็นมลภาวะเนื่องจากพลาสติกเหล่านี้ย่อยสลายใช้เวลานานหลายร้อยปี และหากกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี จะก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษตามมาอีกมากมาย เช่น การเผาขยะ การฝังกลบลงในดิน การกลายเป็นแพขยะจากการไหลลงสู่ทะเล ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศดังนั้นถ้าหากนำเอาขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์จะทำให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดขยะพลาสติก(ณัฐกานต์ มะโนนึก. 2556)

หญ้าแฝก เป็นหญ้าที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ แต่มีประโยชน์ในการยึดเกาะและรักษาหน้าดินและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่ำ นอกจากเป็นพืชที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ยังมีคุณสมบัติพิเศษของหญ้าแฝกที่มีความเหนียวและเส้นใยมากทำให้มีความแข็งแรงทนทาน และเป็นฉนวนกันความร้อนได้ (ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง. 2556) จึงมีแนวคิดที่จะนำหญ้าแฝกไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ในปัจจุบันอิฐมวลเบาและอิฐมอญถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในงานก่อสร้าง ซึ่งอิฐที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปมีราคาสูง เพราะเป็นอิฐที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งใช้เครื่องจักรในการผลิตทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง (พรภัสสร กาญจนกนก. 2553) จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการศึกษาการทำอิฐบล็อกที่มีความแข็งแรงและราคาถูกกว่าท้องตลาด สามารถใช้งานได้จริง จึงได้นำเอาขยะพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทาน อยู่ได้นานและหญ้าแฝกที่สามารถนำมาเป็นฉนวนกันความร้อนและมีความทนทานรับแรงกระแทกได้ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างอิฐบล็อก โดยการผสมรวมกันกับปูนซีเมนต์และทราย แล้วนำมาขึ้นรูปก็จะได้อิฐบล็อก ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนของอิฐบล็อกผสมขยะพลาสติกและหญ้าแฝกที่เหมาะสมในการผลิตอิฐบล็อก