อิฐมวลเบาจากพลาสติกแทนที่ด้วยยิปซั่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิชกานต์ สถาปัตย์สิริ, อริสา เหล็กเพชร, ธนภัทร คำสวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาพลาสติกที่ใช้แล้วกลายเป็นปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมทางผู้จัดทำจึงจะนำพลาสติกที่ใช้แล้วชนิดPPและPETมาตัดเป็นลักษณะวงกลมและเป็นเส้นใยแทนที่ยิปซั่มในอิฐมวลเบาโดยแทนที่ในอัตราส่วน 0.25,0.5และ1แล้วนำมาเปรียบเทียบโดยเกณฑ์การเปรียบเทียบคือ อัตราการดูดซึมน้ำ,กำลังอัดหรือค่าความแข็งแรงอัดและค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนโดยเราจะได้อิฐมวลเบาที่ผสมพลาสติกชนิดที่ดีที่สุดในลักษณะที่ดีที่สุดและในอัตราส่วนที่ดีที่สุด