หน้ากากกันฝุ่นจากเส้นใยของใบแคแสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ แสงรัตน์, ปัณณวิชญ์ คงนิล, อัครวินท์ ชมภูพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการหายใจของสิ่งมีชีวิต ซึ่งประกอบด้วยแก๊สต่างๆ ไอน้ำ และฝุ่นละอองหรือมลพิษต่างๆ ในปัจจุุบันปริมาณฝุ่นและมลพิษได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากจากการตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยควันพิษ และการเผาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก เราจึงต้องรู้จักวิธีป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้น นั้นคือการใส่หน้ากากกันฝุ่น แต่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นหาได้ยาก เราจึงจะทำหน้ากากที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น