หน้ากากมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา บุญคง, ธิญาดา ลิ่มสกุล, ชยาภรณ์ ประพันธ์บัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหามลภาวะทางอากาศทำให้ส่งผลต่อระบบหายใจของมนุษย์ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทางกลุ่มของข้าพเจ้าสนใจตัวช่วยการกรองอากาศที่เป็นมลภาวะให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยใช้วัสดุเส้นใยที่ได้จากพืชสมุนไพร เพื่อลดขยะที่อาจทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย