เกมการศึกษาเรื่องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญาลักษณ์ กวนศักดิ์, นันท์นภัส เทพารักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาการเรียนในห้องของนักเรียนที่อาจจะไม่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือสื่อการสอนไม่เหมาะสมและไม่ดึงดูด และปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้บนเว็บ (WBI) ซึ่งมีข้อดีคือไม่จำกัดเวลาการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าสถานที่ใด หรือเวลาไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรียนเอง ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงสนใจและนำมาประยุกต์ใช้นำมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์บนแอพลิเคชั่น ซึ่งในที่นี้คือเรื่องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โดยมี Construct 2 เป็นโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาเพื่อให้เป็นเกมการศึกษา เพื่อให้เป็นสื่อที่น่าสนใจ แปลกใหม่ สามารถเร้าความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนได้และที่สำคัญคือถูกต้องตามตามชี้วัดอีกด้วย โดยจะเก็บผลลัพธ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกมการศึกษานี้วิเคราะห์โดย t-test เพื่อให้เห็นค่าเฉลี่ยและค่า SD แน่ชัด และยังมีการแบบวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ด้านต่างๆ โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมการศึกษานี้จะให้องค์ความรู้แก่ผู้เรียนรู้และเป็นแนวทางในการสอนให้แก่คุณครูไปปรับใช้ได้