เกมกลสัจนิรันดร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันต์กมล ภิรมย์, นัฐชยา หอมหวล, อรณิชา มณีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไสลา รูปเหลี่ยม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรรกศาสตร์สามารถพบได้ในธรรมชาติรอบตัว และตรรกศาสตร์เป็นที่นิยมในการนำมาสอนในชั้นมัธยมศึกษาและเรื่องที่พบบ่อยมากในชั้นเรียน คือ สัจนิรันดร์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ค่าความจริงซึ่งต้องเป็นจริงทุกกรณี ไม่มีกรณีที่เป็นเท็จแม้แต่กรณีเดียวจึงจะถือว่าเป็นสัจนิรันดร์

โดยวิธีการหาค่าความจริงของสัจนิรันดร์วิธีที่นิยมที่สุด คือ การตรวจสอบโดยวิธีหาข้อขัดแย้ง โดยการสมมติให้ประพจน์นั้นเป็นเท็จ แล้วแสดงให้เห็นว่าข้อสมมตินั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ในห้องเรียนยังมีนักเรียนบางกลุ่มเบื่อหน่ายกับการเรียนแบบเดิมๆ

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการคิดค้นเกมที่มีรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่ ทั้งยังเพิ่มความน่าสนใจให้การเรียนรู้เรื่องสัจนิรันดร์ ทั้งยังสามารถประยุกต์ในทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้โจทย์ปัญหาได้