เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธชาดล วงค์พนิตกฤต, นพณัฐ ขันธุแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเกมที่ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเล่น โดยจะให้ผู้เล่นสร้างคำศัพท์จากตัวอักษรที่มีให้ ยิ่งคำศัพท์ยาวยิ่งได้คะเเนนดี