เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภัสรา ทองดี, ยุพารัตน์ แพงโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ชัยหมื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรกรมากมายและมีการขายข้าวหลายราคาโดยเทียบจากขนาดของเมล็ดข้าว ซึ่งหากเกษตรกรนำข้าวไปสีที่โรงสีข้าวขนาดใหญ่อาจยังไม่ได้แยกขนาดข้าวคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะประดิษฐ์เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเพื่อใช้ในการคัดแยกเมล็ดข้าวแต่ละขนาดออกจากกัน ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย