เครื่องควบคุมประตูโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต พันสีมา, สิรภพ นะรินยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องควบคุมประตูโดยใช้บลูทูธมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันและเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้านให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเพื่อศึกษาการทำงานของบอร์ดarduino และนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ดำเนินการโดยเราจะสร้างเครื่องควบคุมประตูโดยใช้บลูทูธ โดยต้องใช้บอร์ดArduino มาเขียนโปรแกรมโดยศึกษาในอินเทอร์เน็ตและนำมาปรับใช้และเขียนโปรแกรมที่ต้องการเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็นำบอร์ดArduino มาต่อกับมอเตอร์แล้วนำไปต่อกับเครื่องที่เราออกแบบไว้แล้วนำไปทดสอบว่าทำงานได้จริงหรือไม่ พบว่าสามารถควบคุมประตูให้เปิดปิดได้จริงโดยเราจะนำเครื่องนี้มาพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น