เครื่องชำระเงินยุคCOVID-19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยทัต ราษอาษา, มาลินี ศิริโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อนันต์ โพธะกัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นเครื่องชำระเงินที่เหมาะกับการใช้ในยุคCOVID-19โดยเครื่องจะมีกลไกลในการทำความสะอาดเงิน