ชุดทดสอบสารบอแรกซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพล มะโนภักดิ์, ศศิฌา สาดีน, ภรัณยู บุพศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิษฐา พันธ์สว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญของสุขภาพที่ดี แต่ปัจจุบันอาหารส่วนใหญ่มีการเติมสารเจือปนลงไปเพื่อให้อาหารกรอบ มีสีสันชวนรับประทาน และเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ซึ่งสารเจือปนเหล่านี้ส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภคและนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บหากรับไปในปริมาณมาก สารเจือปนที่พบได้มากในอาหารหลายชนิด คือ น้ำประสานทอง (ผงเนื้อกรอบหรือสารบอแรกซ์) ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำโครงงานจึงเริ่มพัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถตรวจสอบระดับความเข้มข้นของสารบอแรกซ์และสามารถตรวจสอบความเข้มข้นของสารบอแรกซ์ในระดับที่ต่ำกว่าชุดทดสอบสารบอแรกซ์ทั่วไปได้ รวมถึงสามารถใช้งานได้สะดวก โดยสารที่เป็นสารทดสอบ คือ สารละลายเคอร์คิวมินจากขมิ้นจากนั้นนำมาทดสอบกับสารละลายบอแรกซ์ที่ความเข้มข้นต่างๆ,วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer และนำมาจัดทำชุดทดสอบสารบอแรกซ์