การศึกษาอัตราส่วนของเชื้อรา Trichoderma ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Aspergillus, Penicillium และ Fusarium ที่พบบนแผ่นยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญรดามาศ พวงสมบัติ, กัญชลิกา มะนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก ทำรายได้ให้ประเทศปีละกว่า 400,000 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่นและยางแท่ง ซึ่งขั้นตอนของการนำน้ำยางพารามาแปรรูปเป็นแผ่นยางอาจทำให้เกิดความชื้นและมีการเจริญเติบโตของเชื้อราบนแผ่นยางพาราเป็นจำนวนมาก โดยเชื้อราที่พบส่วนใหญ่ คือ เชื้อรา Aspergillus, Pennicillium, Fusarium และ Trichoderma ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อรา Trichoderma ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus, Penicillium และ Fusarium โดยศึกษาอัตราส่วนของเชื้อรา Trichoderma ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus, Penicillium และ Fusarium ที่พบบนแผ่นยางพารา