เครื่งเตือนเวลาทานยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรานต์ กาญจนอารี, ไกรวิชญ์ สุขศรี, สรณ์ บัวเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเตือนเวลาการทานยาของผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องอาศัยคนเดียวหรือมีพี่เลี้ยง