เกมเอาชีวิตรอดด้วยการแก้โจทย์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เบื้องต้นโดย Unity

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อจลญา หมื่นศรี, ศุภากร มุสิกวงส์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกมเอาตัวรอดด้วยการแก้โจทย์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เบื้องต้นโดย Unity จัดทำและดำเนินการภายใต้แนวคิดที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ผู้ศึกษาสามารถได้ความรู้ไปพร้อมกับความบันเทิงในการศึกษาได้ โดยเป็นเกมที่เนื้อเรื่องหลักคือการผ่านด่านแต่ละด่านด้วยการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง ใช้โปรแกรม Unity เพื่อสร้างและพัฒนาตัวเกม ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่าการถ่ายทอดความรู้วิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ออกมาในรูปแบบเกมสามารถเพิ่มความสนใจในการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในนักเรียนได้ ทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้และสนใจที่จะศึกษาในรายวิชานี้ต่อไป