เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติแยกบรรจุตามเวลาทานยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติชญา พวงเหล่าเวช, ธันยพร รัตนสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ หนูเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องบรรจุยาอัตโนมัติแยกบรรจุตามเวลาทานยา เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การบรรจุยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวเครื่องจะมีการให้ใส่ข้อมูลว่าจะบรรจุยาชนิดละกี่เม็ด โดยสามารถใส่ข้อมูลได้สูงสุด5แพ็คเกจ ใช้มอเตอร์ในการควบคุมการทำงานการนับเม็ดยาบรรจุ เพื่อประดิษฐ์เครื่องบรรจุยาอัตโนมัติแยกบรรจุตามเวลาทานยา ที่มีต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางการแพทย์