แอปพลิเคชันฝึกพูดสำหรับผู้พิการทางด้านการได้ยิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กลกริตย์ ฆารพูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

.