แอปพลิเคชันฝึกพูดสำหรับผู้บกพร่องทางด้านการได้ยิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กลกริตย์ ฆารพูล, ธนาเศรษฐ์ พรศุภสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอปพลิเคชั่นฝึกพูดสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน เด็กออทิสติก และผู้ที่ต้องการฝึกพูดก็สามารถใช้งานแอปนี้ได้ โดยจะมีการนำ Google Assistant มาใช้เพื่อแปลงเสียงให้เป็นข้อมูล String หรือข้อความในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ หลักทำงานจะเริ่มต้นด้วยการให้ผู้ที่ฝึกพูดได้พูดออกมาและรับข้อมูลเสียงนั้นจากผู้ใช้ผ่านไมโครโฟนที่ต่อกับโทรศัพท์แล้วทำการประมวลผลโดย Google Assistant เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นข้อความในโทรศัพท์ แล้วทาการส่งข้อมูลไปที่แอปพลิเคชัน เพื่อทำการประมวลผลการพูดไว้เป็นตัวแปร x และนำตัวแปร x ไปเทียบกับตัวแปร y ซึ่งตัวแปร y คือข้อความหรือการพูดที่ถูกต้อง ถ้าตัวแปร x เท่ากับ y จะให้แสดงผลเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายว่าถูกต้อง เช่น รูปหน้ายิ้ม รูปกดไลค์ จากนั้นจะขึ้นตัวเลือกว่าผู้ฝึกต้องการฝึกต่อหรือไม่ ถ้าพูดฝึกไม่ต้องการฝึกต่อก็จะจบการทำงานแต่ถ้าผู้ฝึกต้องการฝึกต่อจะกลับไปที่เริ่มต้นใหม่เพื่อเลือกคาที่จะฝึกอีกรอบ แต่ถ้าตัวแปร x ไม่เท่ากับ y จะให้ผู้ฝึกพูดใหม่อีกรอบและรับเสียงจากผู้ฝึกใหม่จากนั้นนาเสียงที่ได้รับไปประมวลผลและวิเคราะห์ใหม่อีกรอบ ซึ่งรูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชันจะแตกต่างกันในแต่ละโหมด เช่น โหมดของผู้บกพร่องทางการได้ยินจะใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายแทน แต่เด็กจะใช้รูปการ์ตูนหรือสีสันน่าสนใจในการออกแบบและยังสามารถใช้เสียงประกอบได้ในโหมดของเด็กที่ปกติ