แอปพลิเคชันสมุดบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานตะวัน ถิตย์ฉาย, พณิชา วิศรุตมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับมือถือมาเพื่อทดแทนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร เช่น ทำสมุดหาย หรือต้องการบันทึกย้อนหลังแต่จดจำข้อมูลต่างๆ ไม่ได้ โดยสร้างแอปพลิเคชันมาเพื่อให้บันทึกกิจกรรมการอ่านหนังสือได้แบบออนไลน์ และยังมีการทดสอบการประมวลผลและการเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชันให้มีความแม่นยำมากกว่า 80% เพื่อการทดสอบใช้งานจริงบนโทรศัพท์มือถือ