ผงเซริซีนจากน้ำต้มไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีทิพย์ พรหมบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานในครั้งนี้ เป็นการผลิตผงโปรตีนเซซิซิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสกัดเซซิซินได้จากน้ำต้มไหมที่ได้จากการสาวไหม ในการผลิตเส้นใยจากไหม เมื่อสาวไหมแล้วผู้ผลิตเส้นใยจะเหลือน้ำต้มไหมจากกระบวนการต้มไหมที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เซริซินที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้นถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจะเกิดมลพิษทางน้ำเนื่องมาจากเป็นน้ำไม่บริสุทธ์ และในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการผลิตเส้นใยไหมในหลายพื้นที่ อาทิกลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ ส่งผลให้มีปริมาณของน้ำต้มไหมที่เหลือจากการต้มไหมของกลุ่มผู้ผลิตเส้นใยมีจำนวนมาก

ผู้พัฒนาได้เล็งเห็นประโยชน์ของโปรตีนเซริซินที่สามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมเครืองสำอางและด้านอื่นๆ จึงจัดทำโครงงานการผลิตผงเซริซินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเพื่อง่ายต่อการใช้งานโดยทำให้อยู่ในรูปของผง